PGS-TS Phùng Hòa Bình xem Ích trí nhân và Phá cố chỉ là cứu tinh của chứng tiểu nhiều